Velkommen til Aubertins Familielegat


Legatets navn er Tømrerhandler W.F. Aubertin og Hustru Anna Jacobine Aubertin, født Langes Legat.

Legatet er stiftet i 1919 af overretssagfører H.C. Wandrup, København, i henhold til testamente af 11. november 1908.

Legatets formål er at yde støtte til medlemmer af familien Aubertin, dvs. personer som nedstammer fra legatets navngivere eller har været gift med en af disses descendenter, uden senere at være indtrådt i andet ægteskab, eller lever i ægteskabslignende forhold. Læs mere Her

Aubertins Familielegat